डोण्ट यरी एवाउट दीस फोहरको गन्ध, वी आर पिपल्स अफ ‘स्मार्ट सीटी’ यू नो ? सो, सा लुसन यज अल्वेज रेडीप्रतिक्रिया दिनुहोस्