अईईई… खाली सी अी बोतल… पुराना कागज भारतीय पाँच सौ और हजारके नो… अईईईप्रतिक्रिया दिनुहोस्