पाल्पा जिल्लारामपुर नगरपालिका
मेयर उप मेयर
रामपुर वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रामपुर वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन नगरपालिका
मेयर उप मेयर
तानसेन वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. १०
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. ११
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. १२
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. १३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तानसेन वडा नं. १४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
निस्दी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
निस्दी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
पुर्वखोला वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
पुर्वखोला वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रम्भा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
रम्भा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रम्भा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रम्भा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रम्भा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रम्भा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
माथागढी वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
माथागढी वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
तिनाउ वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
तिनाउ वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
बगनासकाली वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
बगनासकाली वडा नं. ९
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
रिब्दीकोट वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रिब्दीकोट वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा गाउँपालिका
अध्यक्ष उपाध्यक्ष
रैनादेवी छहरा वडा नं. १
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. २
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ३
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ४
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ५
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ६
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ७
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
रैनादेवी छहरा वडा नं. ८
वडा अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य सदस्य
प्रतिक्रिया दिनुहोस्