बीस हजार परिवारलाई सोलार बत्ती वितरणप्रतिक्रिया दिनुहोस्