भूण्कम्पपीडितको लगत सङ्कलन कार्य तीव्रप्रतिक्रिया दिनुहोस्