हे नाथ नारायण प्रभु बासुदेव… यो चुनाप जिताउ भर्नपाउँ जेब..प्रतिक्रिया दिनुहोस्